Richard Bisschop

‘Gisteren is hij, ondanks dat hij zich niet lekker voelde, toch naar kantoor geweest. Hij wilde graag een preek houden vandaag en dat kan niet als je onder de arbeidsongeschiktheidswetgeving valt.  In het weekend zal hij kunnen aansterken. Hij heeft geen wacht tijdens de Carnaval dus hij hoeft pas op donderdag naar kantoor. Hij slikt een paracetamol in en stapt in de auto om te rijden naar de tempel.’

Uit ‘De Hogepriesteres’ een fantasieroman in wording. Om nieuws te ontvangen over mijn schrijven kan je je abonneren op mijn nieuwsbrief.

 Carnaval en de liefde voor God 

‘Goede morgen dames en heren. Ik zal het vandaag hebben over een lastig onderwerp en helemaal lastig voor Curaçao waar het zo diep verankerd is in de cultuur.  Ik zal het hebben over Carnaval. Ik weet dat het Carnaval heel populair is hier maar ik zal toch jullie de waarheid moeten vertellen over dit verschijnsel. Ik zal beginnen met de vraag: Wat is Carnaval en moeten de mensen die van God houden eraan meedoen?’

Richard pauzeert even. Deze keer niet om spanning op te wekken maar omdat hij door de griep hij zich snel moe en lusteloos voelt.

‘Wat is Carnaval? Carnaval komt van de Latijnse uitdrukking Carne vale. Dit betekent: ‘dag vlees’. Dit is dus een feest waarin er veel vlees wordt gegeten om er vervolgens afscheid van te nemen omdat men wil rouwen voor de kruisiging van onze meester Jesus Christus. Dit is een heel oud gebruik. Een gebruik van voordat Jezus is gekomen om ons te verlossen.’ 

Richard kijkt in de zaal. Greet zit er niet bij. Dit is de eerste keer dat ze een preek mist. Hij zal haar toch later moeten gaan bellen om te kijken waarom ze haar kerkplicht ontduikt. Maar nu eerst doorgaan met zijn preek.

 ‘In de katholieke literatuur wordt verteld dat dit een feest is van heidense oorsprong waarbij er maskers gebruikt worden en mensen zich verkleden. De heidense feesten, dames en heren zijn geen feesten zoals u dat misschien begrijpt. De heidense feesten zijn rituelen die de heidenen gebruiken om in contact te komen met hun duivelse goden. Ik wil het een en ander duidelijk maken want kennis is macht, dames en heren. Ik wil dat iedereen begrijpt dat wanneer je danst en meedoet aan Carnaval dan ben je, al is het onbedoeld, bezig mee te doen met heidense vruchtbaarheidsrituelen.’

Waar is Greet?

Het kost Richard moeite om zijn concentratie bij de preek te houden. Richard meent een goede mensenkennis te hebben. Greet zal niet zomaar zonder reden wegblijven van de preek. Ze is vast en zeker ziek. En hij ook. Volgens hem is dit niet toevallig. 

‘De eerste keer dat deze vruchtbaarheidsrituelen zijn vastgelegd is in Egypte. Vanuit Egypte zijn deze rituelen overgewaaid naar Rome waar deze voor een hele lange tijd hoogtij vierden. Deze barbaarse heidense gebruiken waren zo sterk verankerd in de Europese gewoontes en folklore dat het de katholieke kerk niet gelukt is om ze eruit te stampen. Als je iemand bent die houdt van God dan moet het duidelijk zijn dat je je niet hoort in te laten met deze heidense rituelen.

 Een extra probleem met het Carnaval is dat heel veel mensen denken dat het een Christelijk feest is, dus een feest van God. Dat denken veel mensen omdat je tijdens Carnaval heel veel vlees eet om daarna ermee te stoppen omdat het Pasen is. Mensen beschouwen het als een onderdeel van rouwen om de dood van Jezus.’

Richard die voelt dat zijn koorts erger wordt, drinkt een glas water van de tafel aan de zijkant van het podium. 

 ‘Ik ben hier dames en heren om je te vertellen dat dit niet het geval is. Dit is geen feest voor mensen die van God houden. En om het duidelijk te maken zal ik een paar bijbel verzen citeren.

Ik wil duidelijk maken dat ik niemand gezelligheid of plezier misgun maar dat ik jullie alleen maar wil beschermen. We beginnen met een paar bijbelteksten waarin er uitgelegd wordt waarom we geen Carnaval moeten vieren. Ik begin eerst met Spreuken 23:20-21. 

Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters;  Want een zuiper en vraat zal arm worden; en de sluimering doet verscheurde klederen dragen.

Dit is een waarschuwing om niet om te gaan met mensen die veel vlees eten om daarna te vasten. Ook Jeremia 10:2-3 zegt doe niet zoals de heidenen’

Richard heeft moeite met zich staande te houden. Maar dit is niet het moment om zwak te zijn. Hij slaat de paginas van de bijbel om op zoek naar Jeremia en leest verder.

‘Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl.

 Handeling 15-29 gaat over het wegblijven van wat aangeboden wordt voor de goden.

u moet u verre houden van afgodenoffers, bloed, verstikte dieren en ontucht; als ge u daarvoor in acht neemt handelt ge goed; vaart wel!’

Carnaval is een offer aan de demonen

Richard heeft een droge mond. Zijn ademhaling gaat moeilijk. Hij gaat weer naar het tafeltje en schenkt weer een glas water in om vervolgens door te gaan met het lezen. 

‘1 Korintiërs 10:19-21

Wat zeg ik hiermee dan?  Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren,  zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.

Dit betekent dames en heren, dat u moet kiezen. Alles wat je doet als de heidenen, doe je het ook voor de goden van de heidenen dus voor demonen. En als u de weg en de rituelen van Carnaval kiest, dan kiest u automatisch voor de demonen en niet voor God. Ik wil nog een laatste stuk uit de bijbel lezen.’ Richard zoekt ondanks dat hij zich niet lekker voelt, en vindt moeiteloos de passages dat hij voor wil lezen.  

‘2  Korintiërs 6:14-16

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Het moet toch duidelijk zijn, dames en heren dat u niets te zoeken bij mensen die zich met heidense gebruiken inlaten?’

De gelovigen knikken instemmend. Richard blijft denken aan Greet. Het maakt niet uit hoeveel hij het opzij wil schuiven. Hij voelt dat de heks van tegenover hiermee te maken heeft. Heksen kunnen niets anders dan ziekte en verderf brengen waar ze komen. Hij doet zijn best om de aandacht te houden bij de preek.

Los van de bijbel 

‘Ik kan blijven doorgaan met het citeren van bijbelteksten, dames en heren. Maar los daarvan, denk gewoon na. Ik kan in plaats van uit de bijbel citeren ook uit de krant gaan citeren. Weten jullie dan niet van alle criminele activiteiten die plaatsvinden tijdens Carnaval? Mensen laten hun auto’s urenlang alleen omdat ze bezig zijn met zich te bezatten en te dansen met de kans dat hun autoruiten ingeslagen worden door verslaafden met de hoop iets van waarde te kunnen vinden. De kranten staan vol van inbraken. Criminaliteit viert hoogtij omdat de dieven weten dat de meerderheid van mensen Carnaval aan het vieren zijn.

Maar ik kan het niet nalaten, hoor, ik ga even terug naar de bijbel. Deze heidense feesten worden gebruikt als excuus om onbescheiden kledij te gebruiken. Het stimuleert vrouwen om kleding aan te trekken die ongeschikt is voor mensen die van God houden. Dat staat duidelijk op 1 Timoteüs 2:9.

Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;

 De kranten vol van verkrachtingen van vrouwen die ook deze risico’s moeten incalculeren als ze halfnaakt op straat rondlopen.

Tijdens Carnaval komen zelfs gevallen voor van verkrachtingen van mannen door perverselingen. Dit gebeurt ook vanwege de hoeveelheid mannen die zich als vrouw verkleden. Dit is trouwens ook iets dat de Bijbel niet toestaat.

Ook wordt er onder het mom van een Christelijk feest, overmatig alcohol gebruikt. Romeinen 13:13-14 zegt hierover: 

Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

Heel veel mensen zullen zeggen: ‘nee, hoor ik geniet van Carnaval Ik dans en geniet en ik drink niet overmatig en doe ook niet aan ontuchtigheden. Ik geniet los van enige religieus idee’. Ik zal je moeten teleurstellen. Dit feest is speciaal ingesteld voor Pasen, dus de voor kruisiging en wederopstanding van Jezus en als zodanig is het een ritueel, of jij het ritualistisch bedoelt of niet.

 Ik herhaal: Ik vertel dit allemaal niet omdat ik het mensen niet gun om te dansen en te genieten maar omdat ik weet dat de duivel gebruik maakt van jullie gebrek aan kennis. Als je niet begrijpt wat gaande is ben je een gemakkelijke prooi voor de demonen.

Tot slot wil ik Johannes 2:15-17 citeren.

Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is—de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat—is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven.

Het is klatergoud, dames en heren. Trap er niet in. Carnaval heeft te maken met idolatrie, heidense gebruiken en alles wat verkeerd is. Als je gelooft in de bijbel. Als je jezelf beschouwd als iemand die houdt van God, dan doe je niet mee aan deze verderfelijke gewoonte.’

‘Amen’ klonk het verschillende keren.